24小时服务热线

400-108-0975

标题

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

一级建造师考试如何一次通过?

学习是辛苦的,拿到证书是高兴的。想拿到证书,就得不怕辛苦,做好复习,新佰教育为大家总结的学习方法概括起来就是:“合理安排学习时间,学习三遍教材、做好四种准备”。

一、合理安排学习时间考试从报名开始一般有五个月的学习时间,我们可这样分配时间,第一个月进行第一遍学习,第二~第四个月进行第二遍学习,第五个月安排第三遍学习。有的考试时间长些,有的时间短些,我们可大致按2∶6∶2的比例进行时间安排。

二、学习三遍教材对于各种考试,每年书店都有对应的教材与复习资料,我们可结合考纲,有针对性选择一到两种资料,以帮助自己复习。

1.第一遍看教材要粗读。主要是浏览性质的,目的是熟悉一下教材的脉络。从总体上把握教材的知识体系和知识结构,理解其枝干内容。

2.第二遍看教材要细读。

⑴开始学习之前列一个学习计划,对计划要有弹性,毕竟我们还要工作,工作是第一位的。

⑵这一遍要认真读书,这一遍我们要掌握基本概念、基本理论和基本知识,根据考纲对教材内容的要求程度采取不同的策略(现在各类资格考试一般对知识的要求层次有三种:掌握、熟悉和了解):对于掌握部分,要逐字逐句阅读,弄清其意思,对于书上的公式、原理要求训练掌握,力争记忆牢固;对于熟悉部分,我们学习时要严格要求自己,可与掌握内容要求相同;对于了解部分,我们可只掌握其中常识性知识和枝干性知识。

⑶做大量的练习,这一遍学习,我们要结合参考资料做一定量的习题(我认为有练习的参考书好些),通过练习,强化记忆。

⑷在这一遍的学习中,有可能的话,可以参加辅导班,听老师讲,让老师帮我们串一下知识点,或者听知名网校的课件。我们也可以充分利用网络资源,到各考试论坛上查找相应的资料,与网友互通有无,提高学习效果。

3.第三遍看教材可跳读。学习可安排在考前一个月左右开始,要梳理脉络,掌握知识结构树,对不同的知识点要串珠成链,加强记忆,这一遍我们要根据自己对教材的掌握程度有针对性地重点学习。第三遍的学习中可做一些模拟题,以检查自己的掌握情况。有条件的话,可听老师串讲,或者听网校老师的串讲课件。

三、考前做好四种准备通过三遍学习,我们考前做好以下四种准备就没什么可担忧的了。

1.知识准备:

三遍学习可以具备,这是基础。

2.思想准备:

考前思想不能太过紧张,要休息好,精力充沛地去参加考试。考试说白了就是在特定的日子去做几套题,只要复习好,做好知识准备,没有什么可怕的。

3.考试工具准备:

考前要准备好应考用的2B铅笔(涂答题卡用)、橡皮(最好用绘用,有错时擦的干净)、刀片、钢笔或圆珠笔(一般要求用蓝以或黑色,我感觉用有芯水笔较好)、三角板、不带程序计算器。另外,考试时最好带上手表以掌握时间。

4.考试技巧准备:

技巧有很多,各人感受也不一样,我认为要灵活运用下面这些:

⑴考什么,按什么教材内容答、按顺序答题:由于不同的教材、教材的不同章节是由不同的教授、学者编写的,他们对于相同的内容看法有时会不一样,写出来的东西会有所差别,我们要按相应部分的知识去答题,以确保不失分;

⑵采用循环往复法答题,熟悉的先答:对于选择题,拿到考题之后,先迅速地浏览一遍,从容易的题目入手,先易后难,这样越做越有信心,有不会的题目可用铅笔做标记后,放下不管做下一道,等到做完容易的题目后,再集中精力去做先前认为难的题目;对于案例题,一道题一般分多问,每个小问题之间往往联系不是很紧,我们可把各个小问题看成一道道不同的题目去做答。在拿到题后,可从头至尾按先易后难的顺序做答,有不会的先放下,空下答题位置,往后做,一直答到最后,然后回过头来答不熟悉的,认真思考后再答,这样做可以确保会做的题目不失分或少失分。

⑶在平时的练习中,掌握适合自己的答题方法:如选择题的可用排除法等等。在做多项选择题时,注意不同层次的不要同时选,选只选相同层次的答案。

总之,经过三遍认真地学习,做好了考前准备,考试过关应该是轻而易举的事,取得执业资格证书还有什么困难呢?

工简教育

发表评论